ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/12/2562

  | 
  249 ครั้ง

สรพ.เข้ารับโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับสูงมาก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 พร้อมร่วมประกาศประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  เข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับสูงมาก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562  โดยมีคะแนนสูงถึง 91.48 คะแนน และถือเป็นลำดับที่ 2  ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข  และนำเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าร่วมประกาศประกาศเจตนารมณ์  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประมวลภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;