ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 23/01/2563

  | 
  326 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ สวทช.เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรม 2P Safety Tech ปีที่ 2 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ร่วมกับนายเฉลิมพล  ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล่ (สวทช.) ร่วมเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ 2P Safety Tech Hackathon Camp ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
          สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ตามเป้าหมายความปลอดภัย (Safety Goals) และเพื่อ สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ 2 P Safety Hospital พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขใน 12 ด้านตามเป้าหมายความปลอดภัย Patient and Personnel Safety Goal (SIMPLE)2 ภายใต้แนวคิด Human Factor Engineering สำหรับป้องกันความเสี่ยงที่ป้องกันได้ภายใต้แนวคิด SIMPLE ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2 โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 19 แห่ง

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;