ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 20/03/2563

  | 
  2192 ครั้ง

สรพ. ประกาศ เลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2563สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ออกประกาศเลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563  ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างแน่นอน

การดำเนินการที่ผ่านมาสถาบันมีการวางระบบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามความที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น แต่เพื่อลดความเสี่ยงที่การจัดฝึกอบรมของสถาบันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี สถาบันจึงขอแจ้งเลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2563 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563  จำนวน  9 หลักสูตร อาทิ HA 305 , HA 602 , HA 501 ,HA 401, HA 303 , HA 705, HA 502, HA 403 และ หลักสูตร HA 602  เป็นต้น และขอชะลอการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว สามารถขอรับคืนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าวได้เต็มจำนวน ในการนี้ไม่รวมถึงค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศ สถาบันฯ และรายชื่อหลักสูตรที่เลื่อน และแบบฟอร์มขอคืนเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;