ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/03/2563

  | 
  5198 ครั้ง

สรพ. ประกาศ แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย นั้น 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงขอยกเลิกประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และได้ออกประกาศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง  แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศ แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;