ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/05/2563

  | 
  489 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล ไปแล้วนั้น และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562  จึงออกประกาศ รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศการรับรองสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;