ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/06/2563

  | 
  2448 ครั้ง

สรพ.ประกาศเปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563 (ฉบับที่3)สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอประกาศแจ้งเปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป และอบรมหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ หรือ electronic learning (e-learning) ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) มีมาตรการเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วน ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้สถานที่หรือการดำเนินกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ให้สามารถเปิดดำเนินกิจกรรมหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม ได้ทั่วราชอาณาจักร ตามความพร้อมและสมัครใจ

และเพื่อให้การจัดฝึกอบรมของสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) สถาบันจึงขอประกาศแจ้งเปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป และอบรมหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ หรือ electronic learning (e-learning) ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามหลักสูตรอบรม และลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรได้ที่ www.ha.or.th หรือ www.haregister.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่ งานฝึกอบรมสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-8329461

 

 

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง การเปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;