ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 16/06/2563

  | 
  213 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 11 แห่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 11 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก     จังหวัดอุบลราชธานี

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเอราวัณ          จังหวัดเลย

                        โรงพยาบาลลาดบัวหลวง    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน           จังหวัดร้อยเอ็ด

                        โรงพยาบาลเรณูนคร         จังหวัดนครพนม

                        โรงพยาบาลห้วยแถลง        จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลเทพสถิต         จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลน้ำยืน             จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า             กรุงเทพมหานคร

           

           

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;