ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 16/06/2563

  | 
  1074 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานพยาบาลที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ (Spiritual Healthcare Appreciation: SHA Award) จำนวน 6 แห่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเยี่ยมสถานพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น (Good Practice) ในการพัฒนาคุณภาพตามกรอบแนวคิดด้านมิติจิตวิญญาณและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นสถานพยาบาลที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ (Spiritual Healthcare Appreciation: SHA Award) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และมาตรา27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 9 (2) และ

ข้อ 13 (2) ของระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 จึงประกาศเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่บูรณาการมิติ   จิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 6  แห่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

          1.        โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์           จังหวัดอุบลราชธานี                                     

          2.        โรงพยาบาลเซนต์เมรี่                           จังหวัดนครราชสีมา                                     

           3.        โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก           จังหวัดพิษณุโลก                                        

           4.        โรงพยาบาลแม่จัน                                        จังหวัดเชียงราย                                         

            5.        โรงพยาบาลศรีณรงค์                           จังหวัดสุรินทร์                                           

            6.        โรงพยาบาลหนองฉาง                              จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล Spiritual Healthcare Appreciation: SHA Award

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;