ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 22/07/2563

  | 
  206 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 9 แห่งตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวน 9 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       จังหวัดนครราชสีมา

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลดอนพุด          จังหวัดสระบุรี

                        โรงพยาบาลนามน             จังหวัดกาฬสินธุ์

                        โรงพยาบาลบ้านผือ          จังหวัดอุดรธานี

                        โรงพยาบาลทรายมูล         จังหวัดยโสธร

                        โรงพยาบาลศรีบรรพต       จังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี     จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลสมุทรสาคร     จังหวัดสมุทรสาคร

           

           

                       

           

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;