ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 29/07/2563

  | 
  272 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual conference “เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงานนายแพทย์กิตตินันท์   อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual conference “เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563  

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital  ได้ร่วมเรียนรู้ รับทราบทิศทางนโยบายและความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 2P Safety กับการบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (ฉบับ New Standard HA) มาตรฐานสำคัญจำเป็น และสถานการณ์ COVID -19  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบรายงานในระบบ NRLS on Cloud HRMS on Cloud  และ Hospital Safety Culture Survey (HSCS) Patient Experience (PE) เชื่อมโยงกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 และออกแบบระบบงาน (Process Designs) สู่การปฏิบัติจริงในสถานพยาบาล และการประเมินตนเองตาม SAR 2020 รวมถึงการเรียนรู้การใช้งาน KM ซึ่งเป็น Learning system ในระบบ NRLS ในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice- CoP) เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านระบบ การสื่อสารทางไกล จำนวน 636 แห่ง

ภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;