ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/07/2563

  | 
  145 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 5 แห่งตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์       จังหวัดสระแก้ว

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา          กรุงเทพมหานคร

                        โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

                        โรงพยาบาลวิภาวดี           จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                       

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;