ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 31/07/2563

  | 
  646 ครั้ง

สรพ.จัดการอบรบหลักสูตร CV002: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพนายโกเมธ  นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนโรงพยาบาลนนทเวช ที่สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร CV002: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์มากที่สุด

โดยหลักสูตร CV002: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการระบบบริหารความเสี่ยง  เข้าใจมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงฉบับที่ 4 และนำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งโรงพยาบาลสามารถเข้าใจและนำไปวางระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยระดับโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล  ทั้งนี้ที่ได้รับเกียรติจากน.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร, นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน์, อ.น้องนุช ภูมิสนธ์ เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563  โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีทั้งรูปแบบปกติและแบบออนไลน์ เพื่อขยายการเรียนรู้ให้เข้าถึงบุคลากรทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ด้วย

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;