ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 17/08/2563

  | 
  1110 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 9 แห่งตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 9 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์    จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสบปราบ         จังหวัดลำปาง

                        โรงพยาบาลโคกเจริญ        จังหวัดลพบุรี

                        โรงพยาบาลพยุหะคีรี         จังหวัดนครสวรรค์

                        โรงพยาบาลท่าตูม             จังหวัดสุรินทร์

                        โรงพยาบาลวารินชำราบ    จังหวัดอุบลราชธานี

                        โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น      จังหวัดขอนแก่น

             

           

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;