ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/09/2563

  | 
  382 ครั้ง

สรพ.ชื่นชม 6 โรงพยาบาลที่นำมิติจิตวิญญาณมาบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับโรงพยาบาล 6 แห่งที่ได้นำมิติจิตวิญญาณบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม หรือ Spiritual Healthcare Appreciation Award (SHA Award) ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี   โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา   โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย  โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 6แห่งนี้ได้มีการนำมิติจิตวิญญาณบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่น ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณบุคลากรให้มีพลังใจ ผู้นำมีกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกระบวนงาน ขับเคลื่อนผ่านวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงจิตวิญญาณ เรียบง่าย มีคุณค่าต่อสังคม และผู้อื่น สร้างวิสัยทัศน์ซึ่งได้มาจากความต้องการของบุคลากร กำหนด ค่านิยมร่วม ที่แสดงถึง พื้นฐาน ความเป็นมนุษย์ เป็นพื้นฐานสำคัญของการหล่อหลอมจิตวิญญาณในองค์กร  มีการสร้างสรรค์ระบบงานที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รับรู้ความต้องการของผู้ป่วยที่นอกเหนือจากการเจ็บป่วยทางกาย เป็นระบบงานที่ช่วยให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่หลากหลาย และทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ช่วยเหลือกัน พัฒนาทักษะการทำงานที่หลากหลาย และมีความเข้าใจในลักษณะงานของเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างเอื้ออาทร  รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ ความปลอดภัย อบอุ่น เป็นมิตร เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นระเบียบ สวยงามและเยียวยา เชื่อมโยงไปถึงความเป็นชุมชนด้วย

รายชื่อโรงพยาบาล 6 แห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;