ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 17/09/2563

  | 
  1033 ครั้ง

รมว.สธ.มอบประกาศนียบัตรและปาฐกถาพิเศษผ่านการประชุมรูปแบบ virtual conference ในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป้าหมาย “ประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคน” เนื่องในวัน วัน World Patient Safety Day ครั้งที่ 2 พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลกที่ตรงกับวันที่ 17 กันยายนของทุกปี และตรงกับวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยที่ประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

วันนี้ (17 กันยายน 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบประกาศนียบัตร สำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety จำนวน 260 แห่ง และปาฐกถาพิเศษผ่านการประชุมรูปแบบ virtual  conference (บันทึกเทปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) เรื่อง “ประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคน” ในวัน World Patient Safety Day ครั้งที่ 2 และวัน Thailand Patient and Personnel Safety Day ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 
    
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 72  มีมติกำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปี  เป็นวัน แห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ซึ่งตรงกับวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้เป็นปีที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต้องเผชิญสถานการณ์โควิด 19   ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย ลด และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งในโรงพยาบาล สังคม และชุมชน บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านต้องทำงานอย่างหนักและเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว การจัดงาน World Patient Safety Day ในปีนี้ องค์การอนามัยโลก จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร โดยกำหนดให้ Theme งานประชุมปีนี้เป็น Health Worker Safety : A Priority for Patient Safety  สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเรื่อง Patient และ Personnel Safety หรือ 2P Safety โดยมีเป้าหมายความปลอดภัยของประเทศเรื่อง Personnel Safety Goals ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ด้วย  การขับเคลื่อนความปลอดภัยของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ตามหมวด SIMPLE ที่ครอบคลุมความปลอดภัยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ โรคและภัยจากการทำงาน การฟ้องร้อง ภาวะจิตใจ   การถูกทำร้าย และครอบคลุมไปถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรเป็นต้น ซึ่งในอนาคต เราต้องขยับก้าวจาก 2P Safety เป็น 3P Safety ที่ร่วมกันทั้ง Patient Personnel และ People โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “ประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคน”

ด้าน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่า ทุกปีจะมีโรงพยาบาลสมัครใจเข้าร่วมเป็น โรงพยาบาล 2P Safety Hospital เพิ่มขึ้น  โดยในปีนี้มีโรงพยาบาลให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม 687 แห่ง เพิ่มจากปีทีแล้ว 275 แห่ง ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลที่เข้า  จะต้องประกาศเป้าหมายเป็น 2P Safety Hospital และโรงพยาบาลจะนำ National Patient and Personnel Safety Goals ไปสื่อสารและวางแนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาลมีการใช้ระบบ National Reporting and Learning System รายงานอุบัติการณและสร้างการเรียนรู้ซึ่งปีนี้มีโรงพยาบาลรายงานอุบัติการณ์เข้ามากว่า400,000 อุบัติการณ์ และเริ่มสร้างระบบเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ  และการสร้างและประเมินวัฒนธรรมความ ปลอดภัย (Hospital Safety Culture Survey) รวมทั้งยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย หรือ 2P Safety Tech ซึ่งเป็นความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ด้วย

# สื่อมวลชนติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   028329413

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;