ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/10/2563

  | 
  181 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 8 แห่งตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จำนวน 8 แห่ง

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลแม่สะเรียง         จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)        จังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์             จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลปากท่อ          จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง           จังหวัดราชบุรี

                        โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร            จังหวัดขอนแก่น              

                        โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    จังหวัดพิษณุโลก

                        โรงพยาบาลมุกดาหาร       จังหวัดมุกดาหาร

                       

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;