ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 09/11/2563

  | 
  282 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 8 แห่ง 

ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สำหรับสถานพยาบาล ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการขยายระยะเวลาการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต่อไปอีก 6 เดือน โดยเริ่มนับจากวันที่สิ้นสุดการรับรองเดิม ตามประกาศ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์              จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลบ้านแท่น          จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลละแม               จังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลเพ็ญ                จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลหนองบัว           จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย           กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลนาบอน            จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลผาขาว              จังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;