ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 09/11/2563

  | 
  252 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่18)ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จำนวน 10 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ทัสนารมย์     กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง               กรุงเทพมหานคร

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค        กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎร์ ศศะนะวิน ภักดี ฐานปัญญา   กรุงเทพมหานคร

 1. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 แห่ง
  •      จังหวัดนครพนม
  •  
 2. สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี

จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

 1. สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง
  •  
  •  

 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล (ฉบับที่ 18)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;