ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 23/12/2563

  | 
  417 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 22)ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จำนวน 10  แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

  1. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ  โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลนาทม         จังหวัดนครพนม
  2.  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี

              จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล   จังหวัดกำแพงเพชร

          (3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

              สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

              โรงพยาบาลธวัชบุรี               จังหวัดร้อยเอ็ด

              โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์      จังหวัดสุรินทร์

    โรงพยาบาลชนแดน             จังหวัดเพชรบูรณ์

              โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน   จังหวัดสุรินทร์

    สถาบันบำราศนราดูร           จังหวัดนนทบุรี

              โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี

         

         

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;