ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/12/2563

  | 
  490 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 23)ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 8  แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

          (1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

              สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

              โรงพยาบาลอุทัย                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              โรงพยาบาลทับคล้อ             จังหวัดพิจิตร

    โรงพยาบาลป่าโมก              จังหวัดอ่างทอง

              โรงพยาบาลบ่อพลอย           จังหวัดกาญจนบุรี

    โรงพยาบาลดงหลวง            จังหวัดมุกดาหาร

              โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

    โรงพยาบาลบางโพ              กรุงเทพมหานคร

    โรงพยาบาลกรุงไทย             จังหวัดนนทบุรี

ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;