ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/12/2563

  | 
  502 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนวัตกรรม โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) ประจำปี 2564" 

ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety: 2P safety) และจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) ประจำปี 2564 เพื่อให้สถานพยาบาลสมาชิกในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
(2P Safety Hospital) ส่งผลงานเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ตามเป้าหมายความปลอดภัย Patient and Personnel Safety Goal (SIMPLE)2 โดยมีสถานพยาบาลสมาชิก
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 ผลงาน นั้น                                                            

          คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมดีเด่นได้พิจารณาและคัดเลือกสถานพยาบาลสมาชิก
ที่มีผลงานสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 ผลงาน โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อ สถานพยาบาล 2P Safety Tech ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;