ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/01/2564

  | 
  2488 ครั้ง

สรพ.ประกาศเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 (ฉบับ1และฉบับ2)                   ตามที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้มีการเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ha.or.th และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมตามกำหนดแล้วนั้น

                    เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างแน่นอน ประกอบกับมีประกาศของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและกำหนดให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เช่น   การจัดอบรม และการให้การชะลอเดินทางระหว่างจังหวัด เป็นต้น

                   เพื่อลดความเสี่ยงที่การจัดฝึกอบรมของสถาบันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และสอดรับกับประกาศของคณะรัฐมนตรี สถาบันจึงขอปรับเปลี่ยนและเลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 สำหรับหลักสูตรปกติที่จัดในเดือนมกราคม 2564 และขอชะลอการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น 

              เพื่อให้การฝึกอบรมของสถาบันสอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสามารถดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม จากรูปแบบ “Face to face” เป็นรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมมีกำหนดจัดฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 และกำหนดวันจัดอบรมใหม่สำหรับหลักสูตรในไตรมาส 3

                    ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมตามตารางกำหนดวัน และเวลาแนบท้ายประกาศ หรือขอเลื่อนการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร หรือสามารถติดต่อขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เต็มจำนวน ก่อนวันเริ่มการฝึกหลักสูตรอบรม 15 วัน  ในการนี้ไม่รวมถึงค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

   

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;