ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 19/01/2564

  | 
  1217 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐาน โดยให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ของเชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐาน โดยให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5  โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมดังนี้

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.  ประชุม “แนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19  และชี้แจงแนวทางการพัฒนามาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุม “รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5

ทั้งนี้สถานพยาบาลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน และตอบรับการเข้าร่วมประชุม ผ่าน QR Code ที่แนบท้ายมานี้

กำหนดการประชุมและแบบตอบรับ การประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;