ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 14/01/2564

  | 
  461 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จำนวน 13 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

          (1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

                    โรงพยาบาลวังจันทร์      จังหวัดระยอง

                    โรงพยาบาลชุมแสง        จังหวัดนครสวรรค์

  

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

               สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

                    โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก           จังหวัดเลย

                    โรงพยาบาลแพร่                     จังหวัดแพร่

          โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่      จังหวัดเชียงใหม่

                    โรงพยาบาลเหนือคลอง            จังหวัดกระบี่

          โรงพยาบาลปง                      จังหวัดพะเยา

                    โรงพยาบาลท่าใหม่                  จังหวัดจันทบุรี

                    สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์       กรุงเทพมหานคร

          โรงพยาบาลปลายพระยา           จังหวัดกระบี่

          โรงพยาบาลทหารผ่านศึก           กรุงเทพมหานคร

          โรงพยาบาลพัฒนานิคม             จังหวัดลพบุรี

          โรงพยาบาลบ่อไร่                    จังหวัดตราด

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 )

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;