ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/02/2564

  | 
  5252 ครั้ง

สรพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งแนวคิดในการบริหารองค์กร การบริหารคุณภาพและความปลอดภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในการนี้สถาบันฯ จึงขอความร่วมมือท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาล

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดร่างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 และให้ข้อเสนอแนะ ผ่าน QR Code ที่แนบท้ายมานี้

 

 

 

(ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;