ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/02/2564

  | 
  519 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จำนวน 10 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

          (1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง

                    โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

               สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

                    โรงพยาบาลพรหมพิราม            จังหวัดพิษณุโลก

                    โรงพยาบาลร้องกวาง               จังหวัดแพร่

          โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท        จังหวัดสระแก้ว

                    โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก      จังหวัดพิษณุโลก

          โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์        จังหวัดสมุทรปราการ

                    โรงพยาบาลสีคิ้ว                     จังหวัดนครราชสีมา

          โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช           จังหวัดลพบุรี

          โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน       กรุงเทพมหานคร

          โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา          จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;