ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 16/03/2564

  | 
  646 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 9 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

          (1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง

                    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้     จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

          สถาบันทันตกรรม          จังหวัดนนทบุรี

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

               สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

                    โรงพยาบาลรือเสาะ          จังหวัดนราธิวาส

                    โรงพยาบาลตะโหมด         จังหวัดพัทลุง

          โรงพยาบาลพระยืน          จังหวัดขอนแก่น

                    โรงพยาบาลควนเนียง     จังหวัดสงขลา

          โรงพยาบาลเกาะช้าง      จังหวัดตราด

                    โรงพยาบาลชำนิ           จังหวัดบุรีรัมย์

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)              จังหวัดสมุทรสาคร

         

         

 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;