ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 26/04/2564

  | 
  262 ครั้ง

สรพ. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน ร่วมประกาศ เจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ที่จัดขึ้นในวันที 16 กุมภาพันธ์ 2564ณ ห้องสานใจ 1-2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

โดยการประกาศเจตนารมณ์ ในครั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา สถาบันได้ยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนงานต่อไป โดย มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น มีกลไกและข้อปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไม่กระทำการและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดมั่นในจรรยาบรรณขององค์กร จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และการให้ความเป็นธรรม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลตามมาตรฐานที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างด้านความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้เพื่อที่จะนำแนวปฏิบัติในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ในการปฏิบัติงาน สถาบันได้เสริมสร้างค่านิยมองค์กร คือ ค่านิยม P D L A  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันใช้เป็นกรอบและเครื่องมือในการทำงานด้วย  

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;