ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/03/2564

  | 
  104 ครั้ง

สรพ. จับมือสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กรวิชาชีพพันธมิตร จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี  นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) และชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย  ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงาน “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน” ที่จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 256 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการประเมินและรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ สำหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนำร่อง จำนวน 15 แห่ง ทั้งที่เป็นประเภท

คลินิกเบาหวาน คลินิกเบาหวานครบวงจร ศูนย์เบาหวาน  และส่งเสริมให้กลุ่มโรงพยาบาลนำร่องสามารถนำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินตนเองการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ สำหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล ไปพัฒนาเพื่อนำไปสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ตามแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมผู้เยี่ยมสำรวจ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทักษะ และองค์ความรู้ในการเยี่ยมสำรวจเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ สำหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาลด้วย                        


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;