ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 19/04/2564

  | 
  501 ครั้ง

สรพ.ประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ฉบับที่ 3 /2564ด้วยในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลโดยข้อเสนอของศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนรวมทั้งปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสกัดกั้นและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้กระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันสอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20 ) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น

สถาบันจึงได้ออกประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ฉบับที่3/2564 ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ฉบับที่3/2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;