ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 20/04/2564

  | 
  726 ครั้ง

สรพ.ประกาศเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 ฉบับที่ 3          ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง เลื่อนและเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564  ฉบับที่ 2  สำหรับหลักสูตรที่มีกำหนดจัดฝึกอบรม
ประจำเดือนมีนาคม 2564 และมีการปรับรูปแบบการอบรมรวมทั้งได้กำหนดวันจัดอบรมใหม่สำหรับหลักสูตร
ในไตรมาส 3 นั้น

          ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ต่อผู้เข้าร่วมการอบรมของสถาบัน และสอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถาบันจึงขอเลื่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในระหว่างเดือนเมษายน 2564  ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมตามตารางกำหนดวัน และเวลาแนบท้ายประกาศ หรือขอเลื่อนการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรตามกำหนดใหม่ที่จะแจ้งต่อไป หรือสามารถติดต่อขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เต็มจำนวน ก่อนวันเริ่มการฝึกหลักสูตรอบรม 15 วัน ในการนี้ไม่รวมถึงค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;