ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/05/2564

  | 
  2610 ครั้ง

สรพ. ประกาศ แนวทางการแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4/2564ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 และเกิดการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีมาตรการที่จำเป็นในการระงับยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เข้มข้นกว่าเดิมเพื่อมิให้เหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และสามารถยุติลงได้โดยเร็วนั้น เพื่อให้กระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันสอดคล้องกับ ข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 22) ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์           

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงออกประกาศ เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 4/2564  ขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;