ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 17/05/2564

  | 
  57 ครั้ง

สรพ. ลงพื้นที่โรงพยาบาลท่าเรือ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group) เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อโรงพยาบาลพญ.เอกจิตรา  สุขกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ลงพื้นที่โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus group) เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อโรงพยาบาล  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนในการประเมินความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อโรงพยาบาลที่ไปรับบริการ และได้ข้อมูลพื้นฐานของระดับความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อโรงพยาบาลที่ไปรับบริการ  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและทดสอบเครื่องมือประเมินความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อโรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 25 คน คละ เพศ วัย ที่มีความสมัครใจให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;