ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/05/2564

  | 
  318 ครั้ง

สรพ. ประกาศเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 (ฉบับที่4)       ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากและกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว  ตลอดจนมีข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ที่มีการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันในเดือนมิถุนายน 2564

       สถาบันจึงขอเลื่อน และเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 แบบ Face to face  ออกไปก่อน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;