ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/05/2564

  | 
  61 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี       จำนวน 2  แห่ง  ได้แก่

           เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอเด่นชัย   จังหวัดแพร่

          เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอนิคมน้ำอูน    จังหวัดสกลนคร

(2) เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;