ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/05/2564

  | 
  194 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 16 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

          โรงพยาบาลเขาค้อ            จังหวัดเพชรบูรณ์

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

               สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 15 แห่ง ได้แก่

                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์    จังหวัดกาฬสินธุ์

                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย          จังหวัดแพร่

          โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน      จังหวัดสกลนคร

                    โรงพยาบาลกำแพงแสน      จังหวัดนครปฐม

          โรงพยาบาลประทาย         จังหวัดนครราชสีมา

                    โรงพยาบาลทุ่งหว้า           จังหวัดสตูล

          โรงพยาบาลสามง่าม         จังหวัดพิจิตร

          โรงพยาบาลตรอน             จังหวัดอุตรดิตถ์

          โรงพยาบาลโพนพิสัย         จังหวัดหนองคาย

          โรงพยาบาลท่าอุเทน          จังหวัดนครพนม

          โรงพยาบาลหนองแซง       จังหวัดสระบุรี

          โรงพยาบาลโขงเจียม          จังหวัดอุบลราชธานี

                    โรงพยาบาลดำเนินสะดวก           จังหวัดราชบุรี

                    โรงพยาบาลลำพูน         จังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท   กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;