ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/07/2564

  | 
  780 ครั้ง

สรพ.ประกาศการจัดหลักสูตรฝึกอบรม กรกฎาคม - กันยายน 2564 ฉบับที่ 6          ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง เลื่อนยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมปี 2564  ฉบับที่ 5  สำหรับหลักสูตรที่มีกำหนดจัดฝึกอบรม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 แบบ Face to Face ออกไปก่อนนั้น

          สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมาก ตลอดจนมีข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่มีการกำหนดเขตพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นเพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สถาบันจึงขอแจ้งการจัดทำ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;