ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 07/07/2564

  | 
  2855 ครั้ง

สรพ. จัดทำหลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 6/2564ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจสถนพยาบาลของสถาบัน

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดภาระงานของ บุคคลากรในสถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น  ตลอดจนให้การดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงของผู้ปฎิบัติงานของสถาบันดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเยี่ยมสำรวจ สรพ.จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  ฉบับที่ 6/2564 ขึ้น โดยมีรูปแบบการเยี่ยมสำรวจ 2 รูปแบบคือ "การเยี่ยมสำรวจแบบเสมือนจริง (Virtual Survey)" และ “การเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป (Adjusted Survey) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบัน ฉบับที่ 6/2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;