ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 26/08/2564

  | 
  98 ครั้ง

สรพ.ได้รับคะแนน ita ระดับ Aสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในระดับสูงถึง 92.09 คะแนน หรือระดับคะแนน A  ซึ่งเป็นคะแนนขององค์กรที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานสูงมาก  และเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 8  ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา https://itas.nacc.go.th/


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;