ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/08/2564

  | 
  430 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่  24  สิงหาคม 2564 จำนวน 13 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพมหานคร

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่งได้แก่

         โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร         กรุงเทพมหานคร

          โรงพยาบาลหนองคาย     จังหวัดหนองคาย

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม      จังหวัดอุบลราชธานี

                    โรงพยาบาลค่ายสุรนารี    จังหวัดนครราชสีมา

                    โรงพยาบาลหัวไทร         จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โรงพยาบาลองครักษ์       จังหวัดนครนายก

          โรงพยาบาลบางบาล       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โรงพยาบาลแม่จริม        จังหวัดน่าน

          โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย

          โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

          โรงพยาบาลขุนหาญ       จังหวัดศรีสะเกษ

          โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน         จังหวัดกาญจนบุรี

         

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;