ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 17/09/2564

  | 
  436 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่  14  กันยายน 2564 จำนวน 12 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 5 แห่งได้แก่

โรงพยาบาลกระบี่  จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลเลย  จังหวัดเลย

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

โรงพยาบาลเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 6 แห่ง  ได้แก่

โรงพยาบาลระนอง  จังหวัดระนอง

โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลสิเกา  จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;