ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 22/09/2564

  | 
  232 ครั้ง

สรพ.ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดสื่อเรื่องเล่าความประทับใจของบุคลากรจากการทำงานในสถานการณ์โควิด          ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อเรื่องเล่าความประทับใจของบุคลากรจากการทำงานในสถานการณ์โควิด ในหัวข้อ “โรงพยาบาลคุณภาพ คนคุณภาพในสถานการณ์โควิด”และประกาศรับสมัครส่งผลงานระหว่างวันที่ 9 – 28  สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารการทำงานของสถานพยาบาลในสถานการณ์โควิดสู่สังคม และส่งต่อกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรของสถานพยาบาล ตลอดจนสร้างการมีส่วนของสถานพยาบาลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (มาตรฐาน HA)  ไปสู่ประชาชน และมีบุคลากรของสถานพยาบาลส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก นั้น

          คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานการประกวดสื่อเรื่องเล่าความประทับใจของบุคลากรจากการทำงานในสถานการณ์โควิด ได้ร่วมกันพิจารณาและตัดสินผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาผลงาน เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดสื่อเรื่องเล่าความประทับใจของบุคลากรจากการทำงานในสถานการณ์โควิด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;