ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/11/2564

  | 
  53 ครั้ง

ผอ.สรพ.เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน สามัคคีกระทรวงสาธารณสุข



แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิมปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา (หลังกระทรวงสาธารณสุข) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ






;