ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 16/11/2564

  | 
  269 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 15 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 10 แห่งได้แก่

         โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 4  จังหวัดนครสวรรค์

          โรงพยาบาลหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

          โรงพยาบาลปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          โรงพยาบาลชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          โรงพยาบาลสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

          โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

          โรงพยาบาลสระใคร  จังหวัดหนองคาย

          โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่

          โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

          โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  จังหวัดสงขลา

          โรงพยาบาลมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย

 

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;