ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

Author : matewee Date : 28 Apr 2022
View : 206 Tags :

คำชี้แจง

1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

2. สถาบันได้มีการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการเยี่ยมประเมินสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและยกระดับความเป็นสากล โดยได้มีการพัฒนามาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมที่กว้างขวางและครอบคลุมทั้งภาควิชาการและผู้ใช้มาตรฐาน

3. แบบสำรวจความคิดเห็นได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาและประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย ในฉบับถัดไป

4. สถาบันให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบสำรวจความคิดเห็นจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เท่านั้น

5. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับใหม่ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

1. การแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ) 

2. การแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 

. 2.1  โดยจัดส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

         ภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม วงเล็บมุมซอง (การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ)                                     

         สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

         ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000.

  2.2 โดยจัดส่งความคิดเห็นทาง Email: wiyawan@ha.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หมายเลขโทรศัพท์ 02 0278844 Email: wiyawan@ha.or.th

เอกสารแนบ
  1. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรฐานโรงพยาบาล.docx
    ดาวน์โหลด