คลังความรู้

หนังสือการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / หนังสือการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards)

Author : chatarun Date : 02 Dec 2021
View : 834 Tags :

มาตรฐานระบบเครือข่าย

        สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนามาตรฐานสำหรับการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (The Healthcare Network System Standard) และมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (The District Health System Standards) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้กำหนดให้มีการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทย รวมทั้งรองรับกับการพัฒนาของระบบบริการสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสถานพยาบาลต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม

เอกสารแนบ
  1. Health Care Network Sysytem Standards_201019.pdf
    View