คลังความรู้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ระเบียบปฎิบัติการจัดการความรู้ (SP) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Author : chatarun Date : 02 Jun 2022
View : 940 Tags :

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง กระบวนการควบคุมเอกสารเพื่อสนับสนุนระบบบริหารคุณภาพ

1. วัตถุประสงค์ (objectives)

เพื่อสนับสนุนระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ให้มั่นใจได้ว่าเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันทั้งในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน มีการบ่งชี้และควบคุมการใช้ และมีการทบทวนเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ขอบเขต (scope)

2.1 ข้อกำหนดด้านเอกสาร (documentation requirements) ประเภทเอกสารเพื่อสนับสนุนระบบบริหารคุณภาพของสถาบัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

2.1.1 เอกสารคุณภาพระดับ 1: คู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM) เป็นเอกสารที่ระบุนโยบาย วัตถุประสงค์ ในเรื่องหลักที่แสดงภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพขององค์กร จัดทำโดยตัวแทนฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นเอกสารแม่บท อนุมัติโดยผู้อำนวยการ

2.1.2 เอกสารคุณภาพระดับ 2: ระเบียบปฏิบัติ (Standard Procedure: SP) เป็นเอกสารที่แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหรือหลายคน เพื่อการควบคุมคุณภาพ จัดทำขึ้นโดยหัวหน้าสำนัก/ประธานหรือเลขาคณะทำงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ อนุมัติโดยผู้อำนวยการ

2.1.3 เอกสารคุณภาพระดับ 3: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction: WI) เป็นเอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การทำงานถูกต้อง จัดทำขึ้นโดยหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ อนุมัติโดยรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ

2.1.4 เอกสารคุณภาพระดับ 4: แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุนอื่น (Form/Supporting document: FM/SD) เป็นเอกสารที่สถาบันจัดให้มีขึ้น เพื่อทำให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของการวางแผนการดำเนินงาน การควบคุมกระบวนงาน และบันทึกตามที่ได้มีข้อกำหนดไว้ ได้แก่ แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงหรือประกอบรายละเอียดของเอกสารคุณภาพในระดับระเบียบปฏิบัติ (SP) หรือวิธีปฏิบัติ (WI) อาจเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเอง หรือเอกสารที่รับมาจากภายนอก เอกสารสนับสนุนคู่มือปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ อนุมัติโดย รองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ