เกี่ยวกับ สรพ.

ติดต่อสถาบัน

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / ติดต่อสถาบัน

ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการสถาบัน
โทรศัพท์
: 020278842 ต่อ 9101
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

เอกจิตรา สุขกุล

ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9103
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ดวงกมล นำประทีป

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9202
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ทรนง พิลาลัย

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9104
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

วราภรณ์ สักกะโต

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9107
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

วันทนีย์ บุณฑริก

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9106
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ชัชชญา บุณย์ศิริ

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9108
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

สุภาเพ็ญ ศรีสดใส

ตำแหน่ง
: นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9501
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ชิตวัน กาทอง

ตำแหน่ง
: ผู้จัดการโครงการ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9223
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง
โทรศัพท์
: 02 027 8841
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -