ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเรียน ผู้สมัคร 

เนื่องด้วยมีผู้สมัครยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียกสัมภาษณ์ได้

ทางสถาบันจึงได้ขยายเวลาการรับสมัครออกไป จนถึง 22 เมษายน 2567 

และประกาศรายชื่อ 26 เมษายน 2567

โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครมาที่ chaiwat@ha.or.th*****************************************************

เปิดรับสมัครด่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2567 

ส่งใบสมัครมาที่ chaiwat@ha.or.th


มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ปฏิบัติการในฐานะนักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) ที่มีความรู้ความชำนาญที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในหลักการ/ทฤษฏีพื้นฐาน

    ด้านการพัฒนาคุณภาพและ/หรือระบบบริการสุขภาพในการทำงาน

2. ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมสำรวจตามที่สถาบันกำหนด

3. ปฏิบัติงานงานสนับสนุนงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานภายใต้กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

    และภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล งานพัฒนาระบบประเมินและรับรอง

    งานกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรองคุณภาพ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

2. มีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี

3. เป็นผู้มีสถานะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือเป็นผู้เยี่ยมสำรวจจากหน่วยงานประเมินที่เทียบเท่า

4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฏีพื้นฐานด้านการบริหารและพัฒนาคุณภาพ

5. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพและ/ระบบบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับพอใช้ ขึ้นไป

7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้และสามารถใช้โปรแกรมปฏิบัติ

    การของสถาบันในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้


เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัครทั่วไปปีงบ 2567 นวก ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. นโยบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-08 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 1 เม.ย. 66 1.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก_นักวิชาการ ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด