ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน _1_ ตำแหน่ง

การรับสมัคร

1. สมัครทาง จดหมาย ให้วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา

2. สมัครทาง E-mail โดยส่งข้อมูลใบสมัคร และเอกสารต่าง ๆ มาที่ : chaiwat@ha.or.th 


ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 02 027 8844 ต่อ 9310 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นหลัก

1. รับผิดชอบในฐานะนักวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์

    การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทุกระดับขั้น เพื่อร่วมวางแผนในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

    สู่การรับรอง HA ให้เกิดความต่อเนื่อง

2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายในการส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย

3. บริหารจัดการเครือข่ายในลักษณะต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร รวมทั้งภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง

งานรอง

1. บริหารจัดการความรู้/วิชาการ รวบรวมข้อมูล สื่อสาร เผยแพร่ความรู้วิชาการโดยกำหนดเป้าหมาย

    ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย วางแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามกำหนด

2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี

2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ

    หรือมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนคุณภาพความปลอดภัย การทำงานเครือข่ายหรือการทำงานเกี่ยวกับงานวิชาการ

    การพัฒนาคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4. มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

5. มีความสามารถด้านดิจิทัล การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใข้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ดี


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง และส่งใบสมัครทาง E-mail

พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งเอกสารการสมัครมาตามที่อยู่

เลขที่ 88/39 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 027 8844 ต่อ 9310 Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” )


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


เอกสารประกอบการรับสมัคร

1) ใบสมัคร 1 ชุด 

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น

7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม 1 ฉบับ (ถ้ามี)

9) ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ชุด

10) สำเนาใบผ่านทหาร ( สด.8 สด.43 ) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ

11) ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลการตรวจโรค 5 โรค และผลการตราจเอกซเรย์ปอด

     (ใช้เมื่อผ่านการพิจารณารับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว เท่านั้น)

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


วิธีการคัดเลือก

สถาบันจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะ

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น

ผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

     สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติพร้อมทำการสัมภาษณ์ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th 


หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกได้ ทางสถาบัน ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครออกไป ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อ 27 ธันวาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน _นวก.กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-07 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 13-6-65 New.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการ.pdf
  ดาวน์โหลด

ด้วยสถาบัน มีความประสงค์จะสรรหาโดยการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ (ต่อสัญญารายปี

ตำแหน่ง

     ผู้ประสานงาน 2-3 อัตรา  , นักวิชาการ 1-2 อัตรา

วุฒิการศึกษา

    กฎหมาย , สาธารสุขศาสตร์ , การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ประกอบ 

1. ใบสมัคร ตามไฟล์แนบ

2. ประวัติการทำงาน Resume (ถ้ามี) 

3. วุฒิการศึกษา

4. สำเนาประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. รูปถ่าย 1 รูป

หมายเหตุ กำหนดการสัมภาษณ์ รอแจ้งให้ทราบทาง E-mail ต่อไป

ผู้สมัครท่านใดสนใจสมัคร ลูกจ้างโครงการ สามารถฝากประวัติได้ที่ E-mail : chaiwat@ha.or.th 

ลูกจ้างต้องมีเงินค้ำประกัน , มีหัก ณ ที่จ่าย , กรณีลาออกจะคืนเงินให้ตามระบบ

เอกสารแนบ
 1. FM-HRM-002-07 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 13-6-65 New.pdf
  ดาวน์โหลด