ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเรียน ผู้สมัคร ทุกท่าน

ทางสถาบันขอแจ้งกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการระบบคุณภาพ

กำหนดสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบ)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในข้างต้น โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เวลา 13.00 -14.00 น.

และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้สายธาร ชั้น 5

อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

กรณีผู้สมัครไม่เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิการสัมภาษณ์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันจะแจ้งให้ทราบต่อไป

HR

29-11-66 13.40 น.

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สามารถโหลดได้ที่ไฟล์แนบ


เอกสารแนบ
 1. รับสมัคร_นักวิชาการระบบคุณภาพ กลุ่มปฏิบัติการประเมิน.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ นวก ระบบคุณภาพ ปฏิบัติการประเมิน 7 ธ.ค. 66.pdf
  ดาวน์โหลด

สรพ. เพิ่มรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา  ครั้งที่ 2

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2566  

หมายเหตุ ประกาศสามารถดูได้ที่ไฟล์แนบ


เอกสารแนบ
 1. FM-HRM-002-08 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 1 เม.ย. 66 1.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. รับสมัคร _ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อน ครั้งที่ 2.pdf
  ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน  New 

เอกสารตามไฟล์แนบ

**************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย 

     1. น.ส. ขวัญสกุล กิติศรี 
     2. น.ส. พิชญา พรหมเจริญ

กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์งาน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00-12.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

ผ่าน Zoom (โดยทางสถาบันจะส่งลิ้งก์ไปทางเมล์ให้ทราบ และโปรดแต่งกายสุภาพ) 

หมายเหตุ ประกาศเป็นทางการแล้ว ท่านสามารถโหลดได้ที่ไฟล์เอกสารด้านล่าง New

*************************************************************************************


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อ 1 พฤศจิกายน 2566

************************************************************************************

ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบบริหารจัดการงานต่างๆ ของสถาบัน 

1. งานวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ งานความร่วมมือกับต่างประเทศงานประชุม

   ศึกษาดูงาน งานด้านการรับรองคุณภาพ งานประสานงานทั้งทางจดหมาย

   email งานแปล ฯลฯ

2. งานสนับสนุนคณะกรรมการสถาบัน ได้แก่ งานสรรหาคณะกรรมการสถาบัน

   งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถาบัน

   งานสรรหาและการประเมินผลงาน ของผู้อำนวยการงานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ

   และคณะอนุกรรมการตามบทบาทของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสนับสนุนผู้บริหาร ได้แก่ งานนัดหมาย งานโต้ตอบจดหมาย ประสานการประชุม

   งานสารบรรณ งานต้อนรับผู้มาเยือน งานพิธีการ ฯลฯ


คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

2. มีประสบการทำงานด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนผู้บริหารหรือสนับสนุนคณะกรรมการ

    และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี

3. สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ระดับที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

    รวมถึงบริหารจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้


ารรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ chaiwat@ha.or.th 


ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณชัยวัฒน์ 02 027 8844 ต่อ 9310 Email : chaiwat@ha.or.th

(วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน” กรณีส่งเอกสารมาที่สถาบัน)


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 


เอกสารประกอบการรับสมัคร

1) ใบสมัคร 1 ชุด 

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น

7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม 1 ฉบับ (ถ้ามี)

9) ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ชุด

10) สำเนาใบผ่านทหาร ( สด.8 สด.43 ) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ

11) ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลการตรวจโรค 5 โรค และผลการตรวจเอกซเรย์ปอด

      (ใช้เมื่อผ่านการพิจารณารับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว เท่านั้น)

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


วิธีการคัดเลือก

สถาบันจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น 

ผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยกำหนดวันเวลาทดสอบและสัมภาษณ์ ซึ่งสถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไปที่เว็บไซต์ www.ha.or.th


เอกสารแนบ
 1. ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน ขับเคลื่อน 1-31 ต.ค. 66.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล.png
  ดาวน์โหลด
 1. ใบสมัคร.png
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสัมภาษณ์ ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อน.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ ไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้ประสานงาน ขับเคลื่อน ประกาศ 22-11-66.pdf
  ดาวน์โหลด