ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน _1_ ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รอประกาศ ...............

เอกสารแนบ
 1. FM-HRM-002-08 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 1 เม.ย. 66.pdf
  ดาวน์โหลด

ใบสมัครโหลดได้ที่ด้านล่างและส่งใบสมัครทางเมล์เท่านั้น Email : chaiwat@ha.or.th

*******************************************************************************************

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด กลุ่มภารกิจอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. สำรวจ/จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน

3. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเพิ่มเติม

4. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน

5. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน

6. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ พร้อมบริหารการเบิกจ่ายให้ทันเวลา และเป็นไปตามสัญญาจ้าง

7. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วย รายงานค่าเสื่อม ราคาครุภัณฑ์ประจำเดือน, รายงานพัสดุ, วัสดุ สำนักงานคงเหลือสิ้นปีงบประมาณพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเพิ่มเติม, รายงานการเคลื่อนไหวการรับเงินการขายของหน้าร้าน (ถ้ามี),รายงานเงินกันเหลื่อมปีและภาระผูกพันสิ้นปีงบประมาณ, รายงานการขายทอดตลาด (ถ้ามี)

8. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

9. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง

10. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ

11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับพอใช้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี

3. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้

5. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก

6. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา และเสียสละในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย

8. มี service mind

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติ ไทย

2. สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้างโครงการของทาง สรพ.

5. ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7. ไม่เคยโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เคยกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือเคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่

9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

10. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของ สรพ. ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

11. ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน โดยระบุโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือโรคที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาในปัจจุบันให้สถาบันทราบ หากตรวจพบว่าไม่แจ้งจะถือว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จมีผลให้ออกจากงานทันที

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 027 8844 ต่อ 9310 Email : chaiwat@ha.or.th


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1) ใบสมัคร 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5) สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น

7) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

8) หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม 1 ฉบับ (ถ้ามี)

9) ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ชุด

10) สำเนาใบผ่านทหาร ( สด.8 สด.43 ) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ

11) ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลการตรวจโรค 5 โรค และผลการตราจเอกซเรย์ปอด (ใช้เมื่อผ่านการพิจารณารับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว เท่านั้น)

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการคัดเลือก

สถาบันจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น ผลการตัดสินของทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2566 กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์วันที่ 28 มีนาคม 2566 และประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของสถาบัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ NEW 


เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัคร _เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-07 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 13-6-65 New.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 25-3-66.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 30 มี.ค. 2566 New.pdf
  ดาวน์โหลด