คลังความรู้

บทความการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / บทความการพัฒนาคุณภาพ

29 Apr 2022

Spiritual & Soft Power

ดร. ดวงสมร บุญผดุง

9 Mar 2022

บทเรียนการพัฒนา DHSA

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระน...

9 Mar 2022

บทเรียนการพัฒนา A-HA

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

9 Mar 2022

บทเรียนการพัฒนา PDSC

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9 Mar 2022

บทเรียนการพัฒนา A-HA

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

27 Jan 2022

บทบาทผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐ...

นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้เยี่ยมสารวจ สรพ.